Writing the ZuriHac registration system


#1

https://jaspervdj.be/posts/2019-09-03-zureg.html